Certyfikaty

Zgodność z normami EU

SolarSkin™ otrzymywany jako produkt przetwarzania surowców jest w pełni zgodny z warunkami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Powyższe rozporządzenie zastąpiło dyrektywy 67/548 i 1999/45. SolarSkin™ jest zarejestrowane w Państwowym Laboratorium Generalnym, a D.D.A. jest zgodne z rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 / (EK), artykuł 31 i rozporządzeniem nr 453/2010 (UE). Wpis ten spełnia również nowe przepisy CLP, które od 01.06.2015 r. stały się obowiązkowe dla wszystkich substancji chemicznych.

Transmisja światła

NCSR Demokritos, Institute of Nanoscience and Nanotechnology (Study of properties permeability and hydrophobicity of SolarSkin™)

Ścieranie

TUV testing according to standards: ISO 2409, ISO 11507, ISO-11998 & IEC 61215,

ISO 9001

Quality management system in production

Patenty

1) N.D. Papadopoulos et.al. “Valuable Products Obtained From Red Mud”, PCT, WO/2010/079369, July, 15, 2010.
2) N.D. Papadopoulos et.al. “Direct production of hydrogen from water”, ΟΒΙ, 2012.

3) BFP hellas O.E., “Method of restoration of solid substrates and development of water / oil repellent of protective coating system with high resistance and transparency”, ΟΒΙ, 2014.